Användningsvillkor

1. VILLKOR

De termer som används i dessa användarvillkor tolkas enligt vad som anges nedan.

1.1 Företaget - CopyBet UK Ltd (3rd Floor, 120 Baker Street, London W1U 6TU), licenserat av British Gambling Commision, drifttillståndsnummer. 000-053774-N-330744-002.

1.2 En kund är en person med en öppen CopyBet-profil i sitt namn.

1.3 CopyBet - en plattform för spel som tillhandahålls av företaget.

1.4 CopyBet-profilen är en kunds privata virtuella arbetsyta i spelkopieringssystemet. På sin profil har en kund möjlighet att sätta in pengar i sina plånböcker och ta ut dem, göra spel som kan kopieras och kopiera andra leverantörs spel, samt fungera som en partner. Kopiering och betygsanalysen utförs för alla CopyBet-profiler.

1.5. Ett CopyBet virtuellt konto är en kontotyp som inte är ansluten till någon bookmaker. En prenumerant kan använda denna kontotyp för att testa att kopiera leverantörernas spel samt för att få data för att själva spela hos bookmakers.

1.6 En leverantör är en CopyBet-profil som blir källa för spel för prenumeranter.

1.7 En prenumerant är en CopyBet-profil som prenumererar på en leverantör och kopierar deras spel. 

1.8 En affiliate - en kund som lockar prenumeranter till företaget och får provision för dem.

1.9 Provision - en ersättning som företaget, leverantörer och affiliates får från de spel som kopieras av prenumeranter.

1.10 En plånbok - en intern betalningstjänst som gör det möjligt att sätta in och ta ut pengar från kontot och distribuera provisioner till företaget och till kunder. Plattformen ger varje kund endast en plånbok i systemet.

1.11 Betfair Exchange - tjänsten som BetFair-företaget erbjuder, som låter medlemmar spela mot varandra.

https://betting.betfair.com/what-is-a-betting-exchange.html

1.12 Ett spel - en vadslagning gällande resultatet för ett evenemang, med målet att tjäna vinster.

1.13 Ett evenemang - en händelse utan ett på förhand känt resultat, som en fotbollsmatch, som det går att spela på. Inkluderar en eller flera marknader.

1.14 En marknad - en uppsättning möjliga resultat av en händelse som kan satsas på. Till exempel innehåller en marknad av "matchodds" i en fotbollsmatch tre möjliga resultat: första laget vinner, andra laget vinner och oavgjort.

1.15 Speltyp: gräns. Vid kopiering av spel beaktas endast BetFair-spel. När spelet görs anges en viss koefficientgräns. Ett sådant spel kan endast utföras av BetFair om koefficienten är bättre än eller lika med den som anges.

1.16 Spelriktning: BACK / LAY. Varje möjligt resultat för en marknad kan spelas åt två håll - back eller lay.

 • "back" vinner om ett resultat är exakt det som angivits.
 • "lay" vinner om marknaden är ett av de andra möjliga resultaten.

https://betting.betfair.com/what-is-lay-betting.html

1.17 Insatsstorlek - ett belopp pengar som definierar risknivån och storleken på den möjliga spelvinsten. I detta fall beaktas spelriktningen och priset.

1.18 Spelpris - ett förhållande mellan insatsstorleken och storleken på den möjliga spelvinsten (-förlusten). Decimalodds används.

https://betting.betfair.com/decimal-odds-converter-fraction-odds-betfair-explained.html

1.19 Insatsskyldighet - det belopp pengar som kommer att förloras vid en förlust. Det definierar risknivån för spelet.

 • För "back"-spel: skyldighet = insatsstorlek.
 • För "lay"-spel: skyldighet = (insatsstorlek) *((spelpris) - 1).

1.20 Betfair Exchange-kontoexponering är en del av Betfair Exchange-kontosaldot som resulterade från spelande. Det visar hur mycket pengar som kommer att dras från CopyBet-profilen vid det värsta resultatet för alla öppna spel.

1.21 Betfair-marknadsexponering är en del av den totala CopyBet-profilexponeringen beräknad för denna specifika marknad.

1.22 Cashout - öppning av ett nytt spel på marknaden, när Betfair-marknadsexponering minskar (lämnar marknaden antingen delvis eller helt).

1.23 Öppning av spel - en order som skickas från CopyBet-systemet till Betfair Exchange-tjänsten med information om nytt spel å CopyBet-kundens (prenumerantens) vägnar.

1.24 Spel matchat - en fixering (antingen delvis eller helt) av en öppen spelvolym som matchats. Vid ett matchat spel förväntas marknaden att stängas med ett visst resultat. Ett matchat spel kan inte avbrytas av en kund.

1.25 Spel stängt - när en marknad har stängts med ett visst resultat, alla matchade spel på marknaden är även de stängda. När det har stängts kan ett spel vara lönsamt eller förlustdrivande.

1.26 Spelvinst är ett belopp som överförs till Betfair Exchange-kundens konto om ett spel vinner (ett valt utfall för en händelse matchar det verkliga resultatet) eller en summa pengar som dras av från en CopyBet-profil om ett spel förlorar.

1.27 Marknadsvinst - den totala vinsten för alla spel på marknaden. Marknadsvinsten debiteras provision från BetFair.

1.28 Evenemangsvinst - den totala vinsten för alla marknader för evenemanget.

2. RISKFÖRKLARING

2.1 En prenumerant accepterar att deltagande hos CopyBet är förknippat med risker. En prenumerant accepterar fullt ut risken för eventuella förluster som kan uppstå på grund av en leverantörs aktivitet.

2.2 En prenumerant accepterar att okunnighet eller felläsning av dessa användarvillkor inte frigör dem från ansvar och/eller risker.

2.3 En prenumerant accepterar risken för eventuella förluster eller förlorad vinst som orsakats av icke-utförande eller delvis utförande av kopierade spel på en prenumerant CopyBet-profil hos en bookmaker på grund av låg likviditet på marknaden, otillräckliga medel på en prenumerants CopyBet-profil eller andra faktorer.

2.4 En leverantör accepterar det faktum att deltagande i CopyBet är förknippat med risker. En leverantör utför verksamhet för egen räkning, på egen CopyBet-profil, och på egen risk.

2.5 Prenumeranter, leverantörer och affiliates accepterar risken för eventuella förluster eller förlorad vinst på grund av omräkning av valutakurser under saldooperationerna på deras plånböcker.

3. DRIFTSREGLER FÖR COPYBETS PLATTFORM

3.1 ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR KOPIERING AV SPEL PÅ PLATTFORMEN:

3.1.1 CopyBet-plattformen letar efter nya öppna spel på en leverantörs CopyBet-profil och kopierar dem genom att öppna spel på prenumeranters CopyBet-profiler.

3.1.2 Kopieringsprioritet: om en leverantör har flera prenumeranter kopieras spel efter principen "först till kvarn".

3.1.3 När spel kopieras avgörs prenumerantens spelinformation (pris, storlek, m.m.) av CopyBet-plattformen baserat på många olika faktorer, som:

 • Prenumerationsinställningar (prenumerationskoefficient, förlustgräns, m.m.)
 • Valuta på leverantörens och prenumerantens CopyBet-profiler (i proportion till priser).
 • Leverantörens cashout
3.2 SYSTEM FÖR KOPIERING AV SPEL

3.2.1 Prenumerationer

Spel kopieras enligt prenumerationer som anges av prenumeranter till de leverantörer de väljer.

Prenumerationer kan vara av två typer: för en period (1, 2 eller 4 veckor) eller en händelse.

Prenumerationsinformation för en leverantör:

 • Prenumerationstyp.
 • Prenumerationspris.

Prenumerationsinformation för en prenumerant:

 • En prenumerationskoefficient (standardvärdet är 1).
 • Förlustgräns (inaktiverat som standard).
 • Automatisk förlängning av prenumeration (aktiverat som standard).

3.2.2 Kopiering

Prenumeranters kopiering av en leverantörs spel: när systemet mottar signalen om att en leverantör skapade ett spel definierar det sina parametrar och skickar order till BetFair för att öppna motsvarande spel på prenumeranternas CopyBet-profiler.

Kontroll av informationen för spel som kopieras av prenumeranter:

 • Evenemanget för en marknad för prenumerantens spel = evenemanget för en marknad för leverantörens spel.
 • Typ av prenumerantspel = gräns.
 • Riktning för prenumerantspel = riktning för leverantörspel.
 • Priset på prenumerantspel = priset på leverantörspel med högsta tillåtna gräns minus 10% av priset (priset på leverantörens spel - 1).
 • Storleken på en prenumerants spel är proportionell till storleken på en leverantörs spel, mdd hänsyn till prenumerationskoefficienten och valutorna hos leverantörens och prenumerantens CopyBet-profiler. 

Valutaväxlingen sker enligt CopyBet-plattformens kurs.

I händelse av leverantör-cashout beräknas informationen för de kopierade spelet på så sätt att resultatet för en prenumerantmarknad och en leverantörsmarknad är så lika som möjligt.

I vissa fall kan en prenumerants spelstorlek komma att minskas eller så kanske ett spel inte kopieras. Efter att informationen för prenumerantens spel har kontrollerats kontrollerar systemet om det finns tillräckligt med likviditet på marknaden, d.v.s. om det finns tillräckligt med spel åt motsatt håll och till samma priser.

Om det finns tillräckligt med likviditet öppnas spel och med största sannolikhet utförs det omedelbart hos BetFair.

Om det inte finns tillräckligt med likviditet hoppas spelet över (en avisering om motsvarande fel skickas).

Om det första spelet på en marknad hoppas över kommer hela marknaden att hoppas över (underlåtenhet att gå in på marknaden tillsammans med en leverantör).

3.2.3 Prenumerationsinställningar

Förlustbegränsning

I prenumerationsinställningar kan en prenumerant ange "Begränsa förlust" när det gäller deras CopyBet-profilvaluta. Att ange "Begränsa förlust" gör det möjligt att:

 • Ange den maximala tillåtna förlustgränsen för en prenumeration.
 • Ta vinsten genom att automatiskt avsluta prenumerationen när prenumerationens vinstnivå minskar från sitt maximala värde med det angivna beloppet.

Om en prenumerant angav "förlustbegränsning" kontrolleras "förlustbegränsning"-värdet varje gång ett nytt spel kopieras.

"Förlustbegränsning" beräknas på följande sätt: systemet beräknar "Exponering" för alla kopierade spel på varje marknad och definierar maximala möjliga förluster för denna marknad totalt (eller minsta möjliga vinst om marknaden säkert kommer att stängas till vinst)

Om det finns öppna spel av en prenumerant från denna leverantör på en marknad, som inte har matchats eller delvis matchats, definierar systemet det värsta möjliga matchningsscenariot för dem: det värsta priset och storleken (från noll till full storlek). Som ett resultat kommer vinsten på denna marknad inte att vara mindre än vad den beräknat för alla möjliga resultat för denna satsning.

Följande parametrar krävs för beräkningar:

 • Gräns – förlustgräns som anges genom användargränssnittet.
 • Vinst_nuvarande – vinstbeloppet för alla spel som kopierats från denna leverantör.
 • Vinst_max – referenspunkt för vinst. Som standard är detta värde lika med den maximala vinsten för en prenumeration, men kan återställas av en prenumerant och motsvara den nuvarande vinsten. När denna parameter har återställts fortsätter systemet att uppdatera den till det maximala löpande vinstvärdet för en prenumeration.
 • Exponering - det totala värdet av det minsta beräknade exponeringsvärdet för var och ett av spelen som kopierats från denna leverantör.

Gränsen kommer att aktiveras om:

(Vinst_max – Gräns) > (Vinst_nuvarande + Exponering)

I det här fallet kommer inte nästa satsning som kan aktivera gränsen att kopieras.

I plattformens webbgränssnitt visas följande värden:

1) förlustbegränsning. Värdet går att redigera. Om värdet är inställt på noll, kommer systemet inte att kontrollera det.

2) Vinstavvikelse = Vinst_max - Vinst_nuvarande; visar skillnaden mellan nuvarande och maximala vinster. Denna skillnad får inte överstiga den angivna gränsvärdet.

3) Återställ (vinstavvikelse) Ett alternativ för att återställa vinstreferenspunkten (återställning av vinstavvikelse till noll).

3.3 Fel i kopieringsprocessen

Om ett spel inte kan kopieras får prenumeranten en avisering med ett felmeddelande som förklarar varför spelet inte kan kopieras.

Exempel på fel vid öppning av spel hos Betfair:

 • Otillräckliga medel på ett Betfair Exchange-konto.
 • Apel kan inte genomföras på grund av reglerna.
 • Marknaden är pausad.

Exempel på fel vid öppning av spel hos CopyBet:

 • Otillräckliga medel i CopyBet-plånboken för att förlänga en prenumeration.
 • Förlustbegränsningen för en prenumeration har överskridits.
 • Marknaden har hoppats över, det första spelet kom inte in på marknaden.
 • Det finns inte tillräckligt med likviditet på marknaden för att öppna spel.
 • Ett cashout-spel har hoppats över (kopieringssystemet kunde inte avgöra informationen för ett nytt spel eller så krävs ingen cashout).
 • Det finns ingen information om marknaden för att öppna ett spel.
3.4 BONUSAR

3.4.1 De bonuspengar som satts in på CopyBet-profiler låter användarna betala för prenumerationer på plattformens leverantörer.

3.4.2 Om det finns bonuspengar på CopyBet-profiler spenderas de endast efter kundens egna pengar.

4. Virtuellt CopyBet-konto

4.1. En kund kan endast ha ett virtuellt konto.

4.2. Ett virtuellt konto kan inte vara kopplat till någon bookmaker.

4.3. Ett virtuellt CopyBet-konto går inte att prenumerera på - det kan inte fungera som ett leverantörskonto och kommer inte att visas i betygen.

4.4. Processen för att kopiera spel på virtuella konton:

4.4.1. Processen för att kopiera spel för virtuella konton är samma som för standardkonton, förutom betalningssystemet.

4.4.2. En prenumerant använder virtuella pengar för att göra spel.

4.4.3. Provisionen för att kopiera betalas av en prenumerant med riktiga pengar från CopyBet-plånboken.

4.4.4. Provisionen betalas enligt två olika metoder beroende på prenumerationstypen som anges av leverantören.

5. PLATTFORMSVERKTYG

5.1. Betygen är huvudverktyget för CopyBet-plattformen. De innehåller flera statistiska parametrar, som beräknas utifrån historiken för varje CopyBet-profil, inklusive rangordningen i beräkningen beräknad baserat på kontots vinst över en period i procent.

Betyget har 4 perioder att visa: en dag, en vecka, en månad och hela livslängden för en CopyBet-profil.

5.2. Betygsättningen har en uppsättning filter och hjälper användarna att hitta leverantörer enligt följande parametrar:

 • Smeknamn
 • Land
 • Aktiva dagar
 • Genomsnittligt spel
 • Genomsnittlig koefficient
 • Lönsamhet
 • Bästa händelse
 • Spel
 • Prenumeranter

5.3. Betyg visas endast för de CopyBet-profiler som uppfyller följande krav:

 • CopyBet-profilen har ett aktivt Betfair Exchange-konto som är kopplat till det med kontosaldo som inte understiger lägstanivån (standardvärdet är 10 USD). CopyBet-profiler tas bort från betyg en gång per dag (klockan 12.00 GMT). CopyBet-profilen får ett betyg omedelbart efter det att en insättning har gjorts.
 • CopyBet-profilen har minst ett avslutat spel under en period.

5.4 Företaget förbehåller sig rätten att utesluta en kunds CopyBet-profil från betyg utan föregående meddelande eller anledning.

6. BETALNINGSPROCESS OCH PROVISIONER (BETALNING FÖR EN PRENUMERATION)

6.1.1 Provisionen betalas endast till en leverantör av en satsning (inte en originalleverantör), en Affiliate, och CopyBet-systemet.

6.1.2 Förhållande av provisionbelopp: 70% till en leverantör, 30% till CopyBet.

30% av CopyBet-provisionen betalas till en Affiliate, om det finns någon.

6.1.3 Provisionen betalas enligt två olika system beroende på den prenumerationstyp som anges av en leverantör.

6.1.4 Provisionen är fast; det anges av en leverantör på sidan "Mina prenumeranter".

6.2 PROVISIONEN FÖR PRENUMERATIONSTYPEN "FÖR PERIOD"

6.2.1 Provisionen beräknas för perioder (1, 2 eller 4 veckor).

6.2.2 Provisionen som ska betalas till en leverantör blockeras på en prenumerants CopyBet-profil och överförs till en leverantör i slutet av en period (exklusive perioder då inte en enda satsning kopierades, i det här fallet betalas provisionen inte).

6.2.3 Provisionen för perioderna som inte har startat än eller för den aktuella perioden när ingen insats har kopierats är ej blockerad på en prenumerants CopyBet-profil.

6.2.4 En prenumeration påbörjas när tjänsten får instruktion att starta en prenumeration och varar i 1 hel period.

6.2 PROVISIONEN FÖR PRENUMERATIONSTYPEN "FÖR HÄNDELSE"

6.3.1 Provisionen betalas för en viss händelse som kopieras av en prenumerant från en leverantör

6.3.2 Provisionen överförs till en leverantör efter det att en händelse är över. Provisionen till en Affiliate beräknas och överförs efter att en leverantör tar emot sin provisioner för en händelse.

6.4 PRENUMERATIONSBETALNINGAR TILL EN LEVERANTÖR / AFFILIATE:

Provisionen betalas till en leverantör och en affiliate efter det att prenumerationsperioden eller en händelse är över.

Om en prenumerant har krav på beräkningar och betalningar har de rätt att lämna in en officiell förfrågan till företaget. Den kommer att behandlas av betalningsavdelningen inom 72 timmar från det att pengarna överfördes.

6.4.1 Beräkningar enligt prenumerationstypen "För period"

När prenumerationsperioden är över förlängs prenumerationen automatiskt (det här alternativet är aktiverat som standard). Om det inte kan göras på grund av vissa skäl (till exempel otillräckliga medel i en prenumerants plånbok) pausas prenumerationen.

Att återuppta prenumerationen ändrar inte beräkningsperioden (det börjar fortfarande med prenumerationens starttid).

Undantag:

 • om en prenumeration med en förlängning avbröts på grund av otillräckliga medel. I detta fall avslutar kunden prenumerationen och börjar sedan prenumerera på leverantören igen (perioden påbörjas på nytt).
 • vid återupptagning av en prenumeration som pausades på grund av förvärrade prenumerationsvillkor från leverantören.
 • vid återupptagning av en prenumeration, där en period redan har avslutats.

Om inte ett enda spel kopierades under perioden betalas alla prenumerationsbetalningar tillbaka.

6.5 Förändring av prenumerationsvillkor av en leverantör

6.5.1 Om en leverantör förändrar prenumerationsvillkoren på ett ogynnsamt sätt (höjer priset) meddelas prenumeranter genom e-post och alternativet för automatisk förlängning av prenumerationen inaktiveras.

7. AFFILIATE-PROGRAM

7.1 Alla användare blir automatiskt affiliates. De får en unik affiliate-kod som läggs till för allt marknadsföringsmaterial. En användare tjänar in affiliate-provision om en ny kund använde deras länk för att besöka webbplatsen, registrerade sig i systemet och började kopiera spel.

7.2 En Affiliate-provision betalas till CopyBet-kunder som anges som en "affiliate" för de kunder de lockat. Om en "affiliate" inte anges i en lockad kunds profil, betalas inte någon affiliate-provision.

7.3 En affiliate får 30% av plattformens vinst.

7.4 Provisionen debiteras och betalas ut i USD.

7.5 Provisionen är fast och anges av en leverantör på sidan "Mina prenumerationer". Provisionen debiteras för en period (1, 2 eller 4 veckor) eller en händelse. En leverantör / affiliate får motsvarande andel av provisionen.

8. SKYLDIGHETER FÖR PARTERNA

8.1 SKYLDIGHETER FÖR PRENUMERANTER

8.1.1 Deltagande hos CopyBet som en prenumerant innebär absolut godkännande av dessa användarvillkor.

8.1.2 En prenumerant godkänner det faktum att en leverantörs lönsamhet under de senaste perioderna inte garanterar samma resultat i framtiden.

8.1.3 En prenumerant accepterar att en leverantör kan välja valfritt system eller strategi när de utför sina spel.

8.1.4 En prenumerant åtar sig ansvar för att ha tillräckligt med pengar på sitt Betfair Exchange-konto för att genomföra order, oavsett om de kopieras, öppnas manuellt eller automatiskt. 

8.2 SKYLDIGHETER FÖR LEVERANTÖRER

8.2.1 Deltagande hos CopyBet som en leverantör innebär absolut godkännande av dessa användarvillkor.

8.2.2 En leverantör accepterar att okunnighet eller felläsning av dessa användarvillkor inte frigör dem från ansvar för ekonomiska resultat av deras verksamhet och/eller risker.

8.2.3 En leverantör accepterar det faktum att en prenumerant kan öppna, stänga och ändra spel på sin CopyBet-profil, oavsett om de kopierades från en leverantörs CopyBet-profilkonto eller placerades av en prenumerant för egen räkning.

8.2.4 En Leverantör bekräftar att om CopyBet misstänker något bedrägeri, reserverar sig CopyBet rätten att sätta restriktioner för en Leverantörs insättningar och uttag på ensidigt basis, såväl att utesluta dem från betygsättningen fram till att alla omständigheter har blivit klargjorda.

8.3 SKYLDIGHETER FÖR FÖRETAGET

8.3.1 Företaget ska ge deltagare hos CopyBet ett komplett paket av tjänster enligt dessa användarvillkor. Företaget är ansvarigt för korrekt utförande av tekniska lösningar enligt dessa användarvillkor.

8.3.2 Företaget tar inte ansvar för deltagare i CopyBet för förlorad vinst eller förlust som direkt eller indirekt kan uppstå eller inte uppstå som en följd av transaktioner som utförs på prenumeranternas eller leverantörernas CopyBet-profiler.

8.3.3 Företaget ansvarar inte mot deltagare hos CopyBet för förlorade vinster eller förluster som direkt eller indirekt kan uppstå eller inte uppstå på grund av deras okunnighet om regleringsdokument och/eller samarbetssystem.

8.3.4 Företaget utvärderar inte leverantörers yrkeskunskaper och lämplighet i något skede av deras verksamhet och ansvarar inte mot prenumeranter för förluster eller förlorad vinst som de kan ådra sig.

8.3.5 Företaget är inte ansvarigt för:

a) Avsiktligt eller oavsiktlig icke-efterlevnad gällande prenumerantens intressen av leverantören. I detta fall ligger alla möjliga risker hos prenumeranterna.

b) Bedrägeri med prenumerantens medel på uppdrag av en leverantör. I detta fall ligger alla möjliga risker hos prenumeranterna.

c) En leverantör som förlorar åtkomst till sin CopyBet-profil, samt tredje parters åtkomst till denna CopyBet-profil. I det här fallet faller alla möjliga risker på en leverantör.

d) En prenumerant som förlorar åtkomst till sin CopyBet-profil, samt tredje parters åtkomst till denna CopyBet-profil. I det här fallet faller alla möjliga risker på en prenumerant.

e) Oförutsedda förseningar vid uttag av pengar från plånboken eller insättningar till plånboken.

f) Tekniskt fel, om det inte uppstår genom ett fel som företaget gjort, utan från företagets partner eller andra parter, som inte är anställda hos företagets.

g) Leverantörers eller prenumeranters förluster, om de uppstår under underhållsverksamhet på företagets servrar.

9. TVISTLÖSNING

9.1 Om en deltagare hos CopyBet är missnöjd med någon del av tjänsten har de rätt att skicka in ett klagomål till företaget på e-postadressen info@copybet.com.

9.2 När ett klagomål skickas in måste kunden ange (enligt deras åsikt) vilken artikel i dessa användarvillkor som företaget har brutit mot.

9.3 Ett klagomål kommer att övervägas och beslutet om detta klagomål kommer att göras baserat på dessa användarvillkor inom 7 dagar.

10. ANVÄNDING AV COPYBETS ANVÄNDARVILLKOR

10.1 Dessa användarvillkor träder i kraft när en kund registrerar en CopyBet-profil.

10.2 Om det förekommer konflikter mellan artiklar i dessa användarvillkor och andra regleringsdokument från företaget anses artiklarna i detta dokument ha företräde framför artiklarna i andra regleringsdokument.

10.3 CopyBet är företagets egendesignade projekt. Villkoren och sätten att beräkna kan skilja sig från villkoren för andra liknande tjänster inom branschen.

10.4 Företaget har rätt att göra ändringar/tillägg till artiklarna i dessa användarvillkor efter eget gottfinnande, utan föregående meddelande. Den senaste versionen av dessa användarvillkor finns på Internet på https://www.copybet.com/terms-of-use/. Företaget rekommenderar sina kunder att regelbundet kontrollera villkoren i dessa användarvillkor för att vara medveten om eventuella ändringar och/eller tillägg. Om kunden fortsätter att använda CopyBet-tjänsterna efter att dessa användarvillkor har ändrats/förbättrats, betyder det att de godkände och accepterade ändringarna och/eller tilläggen.

11. KYC- OCH AML-POLICYER

11.1 KYC-proceduren (Know Your Client) utförs på sidan av CopyBet-plattformen. En klient kommer inte kunna använda plattformen och sätta in pengar till sitt konto förrän de verifierat sin identitet och bostadsadress.

11.2 AML (Anti Money Laundering)-policyn är ett internt dokument från företaget, som beskriver förfaranden för att kontrollera en kund när de utför saldooperationer på sina CopyBet-profiler. Dokumentet kan lämnas till alla berörda parter hos företaget vid begäran.

Denna webbsida ägs och förvaltas av CopyBet UK Ltd. CopyBet UK är licensierat av British Gambling Commission, operativ licensnummer 000-053774-N-330744-002. Företagets registrerade adress är 3:e våningen, 120 Baker Street, London W1U 6TU. Företagets bolagsadress är Office 116, N.1 Royal Exchange, London, EC3V 3DG.