Villkor för behandling av personuppgifter

 

Den här sidan beskriver de viktigaste aspekterna av Global Data Protection Regulation (GDPR) och förklarar de rättigheter och skyldigheter som kunderna och CopyBet Ltd.

Företaget respekterar din integritet och är vi fast beslutna om att skydda dina personuppgifter. Syftet med detta dokument är att informera dig om hur vi ser efter dina personuppgifter när du besöker vår webbplats och registrerar dig för våra tjänster och dina integritetsrättigheter i fråga om hur lagen om dataskydd skyddar dig.

Det är viktigt att läsa detta dokument så att du är fullt medveten om hur och varför vi använder dina uppgifter. Företaget är registeransvarig och ansvarar för dina personuppgifter. För alla datafrågor kontakta vår dataskyddsansvarige på dpo@copybet.com.

Vår webbplats kan innehålla länkar till tredje parts-webbplatser. Genom att klicka på länkarna kan det vara låta tredje part samla in eller dela data om dig. Vi kontrollerar inte dessa tredje parts-webbplatser och ansvarar inte för deras integritetsutlåtanden. När du lämnar vår webbplats uppmanar vi dig att läsa integritetsmeddelandet för varje webbplats du besöker.

Dina personuppgifter kommer att samlas in i enlighet med gällande lagstiftning och huvudmålet med insamlingen av denna information är uppfyllandet av lagkrav.

Om dina personuppgifter kommer att användas för andra ändamål, kommer det samtycke som behövs att begäras. Du bekräftar och godkänner att om det är nödvändigt att tillhandahålla personuppgifter till tredje part för att uppnå ovanstående mål samt behovet att involvera tredje part i tillhandahållandet av tjänster i det angivna syftet, förbehåller sig företaget rätten att överföra sina funktioner och befogenheter till en annan person. Företaget förbehåller sig rätten att lämna ut personuppgifter i den begärda volymen och i ovanstående syfte till sådana tredje parter, deras agenter och andra personer som har auktoriserats av dem samt att tillhandahålla relevanta handlingar som innehåller sådan information.

Företaget överför inte data utanför EES.

Företaget samlar in följande uppgifter:
 • Registreringsinformation du uppgav i din registrering och andra dokument: e-post, betalningsinformation etc.;
 • Information om avtal med CopyBet-partners och oss och data du delat: CopyBet-profilsaldon och våra svar på frågor;
 • Information om inkommande varningar, meddelanden, nyheter och prenumerationer;
 • Annan information som rör min person om det krävs enligt lagkraven.

COOKIES


Du kan ställa in din webbläsare på att blockera alla eller några webbläsarcookies eller att varna dig när webbplatser lämnar eller får tillgång till cookies. Om du inaktiverar eller blockerar cookies bör du observera att vissa delar av vår webbplats kan bli otillgänglig eller inte fungera korrekt. För mer information om de cookies vi använder, se vår integritetspolicy.

Företaget kan utföra följande processer med personuppgifterna i enlighet med gällande lag, oavsett om det sker med automatiska medel eller ej: insamling, inspelning, organisering, strukturering, lagring, anpassning eller ändring, hämtning, konsultation, användning, utlämnande genom överföring, spridning eller på annat sätt tillgängliggörande, sammanställning eller kombination, restriktion, radering eller förstörelse.

Dina uppgifter behandlas med följande principer:

(a) behandlas på ett lagligt, rättvist och på ett öppet sätt i förhållande till den registrerade (”lagenlighet, rättvisa och transparens”)

(b) samlas in för specifika, explicita och legitima ändamål och inte vidarebehandlas på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål. Vidare bearbetning för arkiveringsändamål av allmänt intresse, vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål skall inte anses vara oförenliga med de ursprungliga ändamålen ("begränsning av ändamål")

(c) tillräcklig, relevant och begränsad till vad som är nödvändigt i förhållande till de ändamål som de behandlas ("datiminimering")

(d) korrekta och, om nödvändigt, hållas uppdaterade. Alla rimliga steg måste vidtas för att säkerställa att personuppgifter som är felaktiga, med hänsyn till de syften som de behandlas, raderas eller rättas omedelbart ("korrekthet").

(e) hålls i en form som tillåter identifiering av registrerade inte längre än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka personuppgifterna behandlas ("lagringsbegränsning")

(f) bearbetas på ett sätt som säkerställer lämplig säkerhet för personuppgifterna, inklusive skydd mot otillåten eller olaglig behandling och oavsiktlig förlust, förstörelse eller skada, med hjälp av lämpliga tekniska eller organisatoriska åtgärder ("integritet och sekretess").

GDPR innebär följande rättigheter för kunderna:
 • Rätten att bli informerad,
 • rätten till åtkomst,
 • rätten till rättelse,
 • rätten att radera,
 • rätten att begränsa bearbetningen,
 • rätten till dataportabilitet,
 • rätten att invända,
 • rätten att inte bli föremål för automatiserat beslutsfattande inklusive profilering.

När det gäller kundens rättigheter informerar företaget om att du kan utöva ovannämnda rättigheter om detta inte strider mot de rättsliga kraven i samband med förebyggande av penningtvätt och terroristfinansieringslagar, företagets bokföringsskyldigheter eller liknande.

Företaget har infört lämpliga säkerhetsåtgärder för att förhindra att dina personuppgifter oavsiktligen förloras, används eller blir åtkomna på ett obehörigt sätt, ändras eller avslöjas. Dessutom begränsar företaget tillgång till dina personuppgifter till de anställda och andra tredje parter som behöver tillgång till begränsade uppgifter om kunder. De behandlar endast dina personuppgifter enligt våra instruktioner och de omfattas av en sekretessplikt. Företaget har infört processer för att hantera eventuella misstänkta personuppgiftsbrott och meddelar dig och eventuell tillämplig tillsynsmyndighet om ett brott där vi är juridiskt skyldiga att göra det.

För att utöva alla relevanta rättigheter, skicka frågor eller klagomål gällande dataskyddsärenden mellan dig och företaget, var god kontakta första hand vår dataskyddsansvarige på dpo@copybet.com.

Webbplatsen hanteras av CBLGate LTD (CBLGate LTD tillhör CopyBet Ltd). Företagets adress är Christaki Kranou 46, kontor 2, Germasogeia, Limassol, Cypern, 4042.