Όροι χρήσης

1. OΡΟΛΟΓΙΑ

Με τους üρους που περιλαμβÜνονται στο παρüν Ýγγραφο ¼ρων ΧρÞσης, νοοýνται τα παρακÜτω:

1.1 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ – η CopyBet UK Ltd (3rd Floor, 120 Baker Street, London W1U 6TU), η οποία είναι αδειοδοτημένη από τη Bρεττανική Επιτροπή Τυχερών Παιγνίων, με άδεια λειτουργίας υπ' αρ. 000-053774-N-330744-002.

1.2 Ως πελάτης νοείται το άτομο που διατηρεί ανοιχτό προφίλ CopyBet για λογαριασμό του.

1.3 CopyBet – πλατφüρμα για την αντιγραφÞ στοιχημÜτων την οποßα την παρÝχει η Εταιρεßα.

1.4 Ως CopyBet προφίλ νοείται ο ατομικός εικονικός χώρος εργασίας ενός πελάτη στο σύστημα αντιγραφής στοιχημάτων. Στο προφίλ του, ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να καταθέτει χρήματα στα Wallet του και να πραγματοποιεί αναλήψεις, να τοποθετεί στοιχήματα προς αντιγραφή και να αντιγράφει τα στοιχήματα άλλων παρόχων καθώς και να λειτουργεί ως συνεργάτης. Οι λειτουργίες αντιγραφής και ανάλυσης της βαθμολογίας εκτελούνται για όλα τα CopyBet προφίλ.

1.5. CopyBet εικονικός λογαριασμός είναι ένας τύπος λογαριασμού που δεν είναι συνδεδεμένος με πρακτορείο στοιχημάτων. Ο συνδρομητής μπορεί να χρησιμοποιεί αυτόν τον τύπο λογαριασμού για να δοκιμάζει τη διαδικασία αντιγραφής των στοιχημάτων ενός παρόχου καθώς και ενός παρόχου δεδομένων για να τοποθετεί από μόνος του στοιχήματα σε οποιαδήποτε πρακτορεία στοιχημάτων.

1.6 Ως πάροχος νοείται ένα CopyBet προφίλ, το οποίο γίνεται πηγή στοιχημάτων για συνδρομητές. 

1.7 Ως συνδρομητής νοείται ένα CopyBet προφίλ, το οποίο εγγράφεται συνδρομητής σε έναν πάροχο και αντιγράφει τα στοιχήματά του.

1.8 ΣυνεργÜτης – ΠελÜτης που προσελκýει ΣυνδρομητÝς στην Εταιρεßα και λαμβÜνει προμÞθεια γι' αυτοýς.

1.9 ΠρομÞθεια – ανταμοιβÞ την οποßα λαμβÜνει η Εταιρεßα, ο ΠÜροχος και ο ΣυνεργÜτης απü τα στοιχÞματα που αντιγρÜφει ο ΣυνδρομητÞς.

1.10 Wallet – υπηρεσßα εσωτερικþν πληρωμþν, η οποßα επιτρÝπει την κατÜθεση και την ανÜληψη χρημÜτων απü τον λογαριασμü και τη διανομÞ προμηθειþν στην Εταιρεßα και στον ΠελÜτη. Η πλατφüρμα παρÝχει Ýνα Wallet ανÜ ΠελÜτη στο σýστημα.

1.11 ΑνταλλακτÞριο Betfair – η υπηρεσßα της εταιρεßας BetFair, η οποßα επιτρÝπει στα μÝλη να τοποθετοýν στοιχÞματα μεταξý τους.

https://betting.betfair.com/what-is-a-betting-exchange.html

1.12 Στοßχημα – ο στοιχηματισμüς για το αποτÝλεσμα μιας διοργÜνωσης με σκοπü την αποκüμιση κÝρδους.

1.13 ΔιοργÜνωση - μια διοργÜνωση με αμφßβολο αποτÝλεσμα, üπως Ýνας ποδοσφαιρικüς αγþνας, επß του οποßου μπορεßτε να ποντÜρετε. ΠεριλαμβÜνει μßα Þ περισσüτερες αγορÝς.

1.14 AγορÜ – μια σειρÜ πιθανþν αποτελεσμÜτων μιας διοργÜνωσης, επß των οποßων μποροýμε να στοιχηματßσουμε. Για παρÜδειγμα, μια αγορÜ "αποδüσεων αγþνα" σε Ýναν ποδοσφαιρικü αγþνα περιλαμβÜνει τρßα πιθανÜ αποτελÝσματα: τη νßκη της πρþτης ομÜδας, τη νßκη της δεýτερης ομÜδας και την ισοπαλßα.

1.15 Τýπος στοιχÞματος: limit. ΚατÜ την αντιγραφÞ στοιχημÜτων, μüνο τα στοιχÞματα limit BetFair λαμβÜνονται υπüψη. ΚατÜ την τοποθÝτηση του στοιχÞματος, καθορßζεται Ýνα συγκεκριμÝνο üριο συντελεστÞ. ¸να τÝτοιο στοßχημα μπορεß να εκτελεστεß απü την BetFair μüνο σε συντελεστÞ που εßναι καλýτερος Þ ßσος με τον καθορισμÝνο.

1.16 ΠλευρÜ στοιχÞματος: BACK / LAY. Το κÜθε πιθανü αποτÝλεσμα μιας αγορÜς μπορεß να παιχτεß σε δýο πλευρÝς – back Þ lay.

 • Το "back" κερδßζει αν το αποτÝλεσμα εßναι ακριβþς το ßδιο με το καθορισμÝνο.
 • Το "lay" κερδßζει αν το αποτÝλεσμα μιας αγορÜς εßναι Ýνα απü τα Üλλα πιθανÜ αποτελÝσματα.

https://betting.betfair.com/what-is-lay-betting.html

1.17 ΜÝγεθος στοιχÞματος – χρηματικü ποσü που καθορßζει το επßπεδο κινδýνου και το μÝγεθος του πιθανοý κÝρδους απü το στοßχημα. Σε αυτÞν την περßπτωση. λαμβÜνονται υπüψη η πλευρÜ του στοιχÞματος και η τιμÞ.

1.18 ΤιμÞ στοιχÞματος – ο λüγος μεταξý του μεγÝθους του στοιχÞματος και του μεγÝθους ενüς πιθανοý κÝρδους (Þ απþλειας) απü το στοßχημα. Χρησιμοποιοýνται δεκαδικÝς αποδüσεις.

https://betting.betfair.com/decimal-odds-converter-fraction-odds-betfair-explained.html

1.19 ΥποχρÝωση στοιχÞματος– χρηματικü ποσü που θα χαθεß σε περßπτωση που χÜσετε. Καθορßζει το επßπεδο κινδýνου του στοιχÞματος.

 • Για στοιχÞματα back (υπÝρ): υποχρÝωση = μÝγεθος στοιχÞματος
 • Για στοιχÞματα lay (κατÜ): υποχρÝωση = (μÝγεθος στοιχÞματος) * ((τιμÞ στοιχÞματος) -1)

1.20 Έκθεση λογαριασμού στο ανταλλακτήριο της Betfair είναι ένα μέρος του υπολοίπου ενός λογαριασμού στο ανταλλακτήριο της BetFair το οποίο προκύπτει από την τοποθέτηση στοιχημάτων. Δείχνει πόσα χρήματα θα αφαιρεθούν από το CopyBet προφίλ στην περίπτωση του δυσμενέστερου αποτελέσματος για όλα τα ανοιχτά στοιχήματα.

1.21 Έκθεση στην αγορά Betfair είναι ένα μέρος της συνολικής έκθεσης ενός CopyBet προφίλ, το οποίο υπολογίζεται για τη συγκεκριμένη αγορά.

1.22 Εξαργýρωση (cashout) – Üνοιγμα νÝου στοιχÞματος σε μια αγορÜ, üταν η Ýκθεση Betfair στην αγορÜ μειþνεται (κλειδþνει, αφÞνοντας την αγορÜ εßτε εν μÝρει εßτε συνολικÜ).

1.23 Bet open – εντολÞ που αποστÝλλεται απü το σýστημα της CopyBet στην υπηρεσßα του ανταλλακτηρßου Betfair, με παραμÝτρους νÝου στοιχÞματος για λογαριασμü του πελÜτη του συστÞματος CopyBet (συνδρομητÞς).

1.24 ΤαιριασμÝνο στοßχημα – η ενσωμÜτωση (μερικÞ Þ πλÞρης) ενüς ανοιχτοý στοιχÞματος ως ταιριασμÝνο. ¸να ταιριασμÝνο στοßχημα προβλÝπει το κλεßσιμο μιας αγορÜς με Ýνα συγκεκριμÝνο αποτÝλεσμα. Το ταιριασμÝνο στοιχημα δεν μπορεß να ακυρωθεß απü τον πελÜτη.

1.25 ΚλεισμÝνο στοßχημα – üταν η αγορÜ κλεßσει με κÜποιο συγκεκριμÝνο αποτÝλεσμα, üλα τα ταιριασμÝνα στοιχÞματα αυτÞς της αγορÜς κλεßνουν επßσης. ΚατÜ το κλεßσιμο, Ýνα στοßχημα μπορεß να εßναι κερδοφüρο Þ ζημιογüνο.

1.26 Kέρδος στοιχήματος είναι το χρηματικό ποσό που μεταφέρεται στον λογαριασμό ενός πελάτη του ανταλλακτηρίου της Betfair στην περίπτωση νικηφόρου στοιχήματος (η επιλεγμένη έκβαση ενός αγωνίσματος αντιστοιχεί στην πραγματική έκβαση) ή το χρηματικό ποσό που αφαιρείται από ένα CopyBet προφίλ στην περίπτωση ζημιογόνου στοιχήματος. 

1.27 ΚÝρδος αγορÜς – το συνολικü κÝρδος για üλα τα στοιχÞματα αυτÞς της αγορÜς. Το κÝρδος αγορÜς χρεþνεται με την προμÞθεια της BetFair.

1.28 ΚÝρδος διοργÜνωσης – το συνολικü κÝρδος για üλες τις αγορÝς αυτÞς της διοργÜνωσης.

2. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

2.1 Ο συνδρομητÞς αναγνωρßζει üτι η χρÞση της CopyBet επισýρει την ÝκθεσÞ του σε κßνδυνο. Ο συνδρομητÞς αποδÝχεται πλÞρως τον κßνδυνο απþλειας κεφαλαßων συνεπεßα των λειτουργιþν που εκτελοýνται απü τον ΠÜροχο.

2.2 Ο ΣυνδρομητÞς αναγνωρßζει το γεγονüς üτι η Üγνοια Þ μη κατανüηση των παρüντων üρων χρÞσης της πλατφüρμας δεν τον απαλλÜσσει απü οποιαδÞποτε υπαιτιüτητα Þ/και κßνδυνο.

2.3 Ο συνδρομητής αποδέχεται τον κίνδυνο πιθανών απωλειών ή απώλειας κερδών σαν αποτέλεσμα μη εκτελεσθέντων ή μερικώς εκτελεσθέντων αντιγραμμένων στοιχημάτων στο CopyBet προφίλ ενός συνδρομητή εξαιτίας χαμηλής ρευστότητας στην αγορά, ανεπάρκειας κεφαλαίων στο CopyBet προφίλ του συνδρομητή ή άλλων παραγόντων.

2.4 O πάροχος αποδέχεται το γεγονός ότι η συμμετοχή στην CopyBet επισύρει κινδύνους. Ο πάροχος εκτελεί λειτουργίες για δικό του λογαριασμό, στο δικό του CopyBet προφίλ και με δικό του κίνδυνο.

2.5 Ο ΣυνδρομητÞς, ο ΠÜροχος και ο ΣυνεργÜτης επωμßζονται τον κßνδυνο για πιθανÝς απþλειες Þ απωλεσθÝντα κÝρδη που προκýπτει ως αποτÝλεσμα απü τη στρογγυλοποßηση και τη μετατροπÞ νομισμÜτων στo Wallet τους.

3. ΚΑΝΟΝΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ COPYBET

3.1 BΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ ENTOΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ:

3.1.1 Η πλατφόρμα CopyBet αναζητά νέα ανοιχτά στοιχήματα στο CopyBet προφίλ ενός παρόχου και τα αντιγράφει ανοίγοντας στοιχήματα στα CopyBet προφίλ των συνδρομητών.

3.1.2 Προτεραιüτητα αντιγραφÞς: σε περßπτωση που Ýνας ΣυνδρομητÞς Ýχει διÜφορους Παρüχους τα στοιχÞματα αντιγρÜφονται με σειρÜ προτεραιüτητας.

3.1.3 ΚατÜ την αντιγραφÞ, οι παρÜμετροι του στοιχÞματος του ΣυνδρομητÞ (τιμÞ, μÝγεθος κλπ) καθορßζονται απü την πλατφüρμα CopyBet βÜσει πολλþν παραγüντων üπως:

 • οι ρυθμßσεις της συνδρομÞς (συντελεστÞς συνδρομÞς, üριο απωλειþν loss limit, κλπ.)
 • nομίσματα των CopyBet προφίλ παρόχου και συνδρομητή (σε σχέση με τις ισοτιμίες) 
 • η εξαργýρωση (cashout) στοιχÞματος απü τον ΠÜροχο
3.2 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ

3.2.1 ΣυνδρομÝς

Τα στοιχήματα αντιγράφονται βάσει των καθορισμένων συνδρομών των Συνδρομητών στους Παρόχους που επιλέγουν.

Υπάρχουν δύο τύποι συνδρομών: βάσει περιόδου (1, 2 ή 4 εβδομάδων) και βάσει αγωνίσματος.

ΠαρÜμετροι συνδρομÞς σε ΠÜροχο:

 • Τύπος συνδρομής.
 • Τιμή συνδρομής.

ΠαρÜμετροι συνδρομÞς για ΣυνδρομητÞ:

 • συντελεστÞς συνδρομÞς (η προεπιλεγμÝνη τιμÞ εßναι 1)
 • το üριο απωλειþν loss limit (απενεργοποιημÝνο απü προεπιλογÞ)
 • αυτüματη επÝκταση συνδρομÞς (ενεργοποιημÝνη απü προεπιλογÞ)

3.2.2 ΑντιγραφÞ

Αντιγραφή στοιχήματος ενός παρόχου από συνδρομητές: όταν το σύστημα λάβει σήμα ότι ο πάροχος άνοιξε κάποιο στοίχημα, καθορίζει τις παραμέτρους του και στέλνει εντολές στην BetFair για το άνοιγμα αντίστοιχων στοιχημάτων στα CopyBet προφίλ συνδρομητών.

Καθορισμüς των παραμÝτρων των στοιχημÜτων που αντιγρÜφονται απü τους ΣυνδρομητÝς:

 • διοργÜνωση της αγορÜς στοιχÞματος του ΣυνδρομητÞ = διοργÜνωση της αγορÜς στοιχÞματος του Παρüχου
 • τýπος του στοιχÞματος του ΣυνδρομητÞ = limit
 • πλευρÜ του στοιχÞματος του ΣυνδρομητÞ = πλευρÜ του στοιχÞματος του Παρüχου
 • τιμÞ του στοιχÞματος του ΣυνδρομητÞ = τιμÞ του στοιχÞματος του Παρüχου με το μÝγιστο επιτρεπüμενο μεßον 10% της τιμÞς (η τιμÞ του στοιχÞματος του Παρüχου - 1)
 • το μέγεθος του στοιχήματος του συνδρομητή είναι ανάλογο με το μέγεθος του στοιχήματος του παρόχου λαμβάνοντας υπόψη τον συντελεστή συνδρομής και τα νομίσματα των CopyBet προφίλ του παρόχου και του συνδρομητή.

Η μετατροπÞ γßνεται βÜσει της ισοτιμßας της πλατφüρμας CopyBet.

Σε περßπτωση εξαργýρωσης (κλεισßματος) του στοιχÞματος απü τον ΠÜροχο, οι παρÜμετροι των αντιγραμμÝνων στοιχημÜτων υπολογßζονται με τÝτοιο τρüπο þστε τα αποτελÝσματα της αγορÜς του ΣυνδρομητÞ και της αγορÜς του Παρüχου να εßναι üσο το δυνατüν ßδια.

Σε μερικÝς περιπτþσεις, το μÝγεθος στοιχÞματος του ΣυνδρομητÞ μπορεß να μειωθεß Þ το στοßχημα ενδÝχεται ακüμη και να μην αντιγραφεß.

ΜετÜ τον καθορισμü των παραμÝτρων του στοιχÞματος του ΣυνδρομητÞ, το σýστημα ελÝγχει εÜν υπÜρχει αρκετÞ ρευστüτητα στην αγορÜ πχ αν υπÜρχουν αρκετÜ στοιχÞματα απü την αντßθετη πλευρÜ και με τις ßδιες τιμÝς.

Σε περßπτωση που υπÜρχε αρκετÞ ρευστüτητα, το στοßχημα τοποθετεßται και πολý πιθανüν εκτελεßται στην BetFair αμÝσως.

Σε περßπτωση που δεν υπÜρχει αρκετÞ ρευστüτητα το στοßχημα παραβλÝπεται (αποστÝλλεται ειδοποßηση για το σχετικü σφÜλμα).

Σε περßπτωση που παραβλεφτεß το πρþτο στοßχημα μιας αγορÜς, παραβλÝπεται ολüκληρη η αγορÜ (αποτυχßα εισüδου στην αγορÜ μαζß με τον ΠÜροχο).

3.2.3 Ρυθμίσεις συνδρομής

Όριο απωλειών

Στις ρυθμίσεις συνδρομής, ο συνδρομητής μπορεί να καθορίσει «Όριο απωλειών» εκφρασμένο στο νόμισμα του CopyBet προφίλ του. Ο καθορισμός «Ορίου απωλειών» σας επιτρέπει να κάνετε τα εξής:

 • να καθορίζετε τη μέγιστο ανεκτό όριο απωλειών για μια συνδρομή.
 • να κάνετε ανάληψη κερδών με αυτόματη παύση της συνδρομής όταν το επίπεδο κερδών της συνδρομής πέφτει κάτω από τη μέγιστη τιμή του κατά το καθορισμένο νούμερο.

Εάν ένας συνδρομητής έχει καθορίσει Όριο απωλειών, γίνεται έλεγχος της τιμής του ορίου απωλειών κάθε φορά που αντιγράφεται ένα νέο στοίχημα.

Η τιμή του Ορίου απωλειών υπολογίζεται ως εξής: το σύστημα υπολογίζει την έκθεση στον κίνδυνο για όλα τα αντιγραμμένα στοιχήματα από κάθε αγορά και καθορίζει τις μέγιστες πιθανές απώλειες για τη συγκεκριμένη αγορά συνολικά (ή το ελάχιστο πιθανό κέρδος εάν είναι βέβαιο ότι η αγορά θα κλείσει με κέρδος).

Σε περίπτωση που υπάρχουν ανοιχτά στοιχήματα ενός συνδρομητή από αυτόν τον πάροχο σε μία αγορά τα οποία δεν έχουν αντιστοιχιστεί ακόμη ή έχουν αντιστοιχιστεί εν μέρει, το σύστημα καθορίζει για αυτά το χειρότερο δυνατό σενάριο αντιστοίχισης: τη χειρότερη τιμή και μέγεθος (από μηδέν έως το πλήρες μέγεθος). Ως εκ τούτου, σε οποιαδήποτε περίπτωση έκβασης αυτού του στοιχήματος, το κέρδος από αυτήν την αγορά δεν θα είναι μικρότερο από ό,τι έχει υπολογιστεί.

Για τους υπολογισμούς απαιτούνται οι εξής παράμετροι:

 • όριο - το όριο απωλειών που καθορίζεται από το περιβάλλον εργασίας χρήστη.
 • κέρδος_τρέχον – το ποσό του κέρδους για όλα τα στοιχήματα που αντιγράφονται από τον συγκεκριμένο πάροχο.
 • κέρδος_μέγιστο – το σημείο αναφοράς για το κέρδος. Από προεπιλογή, αυτή η τιμή ισούται με το μέγιστο κέρδος για μια συνδρομή, αλλά μπορεί να γίνει επαναφορά της από τον συνδρομητή και να ισούται με το τρέχον κέρδος. Aφού γίνει επαναφορά αυτής της παραμέτρου, το σύστημα θα συνεχίσει να την ενημερώνει στη μέγιστη τιμή του τρέχοντος κέρδους για μια συνδρομή.
 • έκθεση - η συνολική αξία των ελάχιστων υπολογισμένων τιμών της έκθεσης για κάθε αγορά που αντιγράφεται από αυτόν τον πάροχο.

Ο περιορισμός θα ενεργοποιηθεί εάν:

(Κέρδος_μέγιστο – Όριο) > (Κέρδος_τρέχον + έκθεση)

Σε αυτήν την περίπτωση, το επόμενο στοίχημα που μπορεί να ενεργοποιήσει τον περιορισμό δεν θα αντιγραφεί.

Στο διαδικτυακό περιβάλλον εργασίας της πλατφόρμας θα εμφανίζονται οι εξής τιμές:

1) Όριο απωλειών. Η τιμή είναι επεξεργάσιμη. Σε περίπτωση που η τιμή έχει καθοριστεί στο μηδέν, το σύστημα δεν θα την ελέγχει.

2) Απόκλιση κέρδους = κέρδος_μέγιστο – κέρδος_τρέχον, δείχνει τη διαφορά μεταξύ του τρέχοντος και του μέγιστου κέρδους. Η διαφορά αυτή δεν μπορεί να υπερβαίνει το καθορισμένο όριο απωλειών.

3) Επαναφορά (απόκλιση κέρδους). Επιλογή για την επαναφορά του σημείου αναφοράς για το κέρδος (επαναφορά της απόκλισης κέρδους στο μηδέν).

3.3 ΣφÜλματα κατÜ τη διαδικασßα αντιγραφÞς

Σε περßπτωση που Ýνα στοßχημα δεν μπορεß να αντιγραφεß, o sυνδρομητÞς λαμβÜνει ειδοποßηση σφÜλματος με το λüγο για τον οποßο δεν μπορεß να γßνει η αντιγραφÞ του στοιχÞματος.

Παραδεßγματα σφαλμÜτων κατÜ τον Üνοιγμα στοιχημÜτων στην Betfair:

 • ανεπαρκή κεφάλαια σε λογαριασμό του ανταλλακτηρίου της Betfair
 • η τοποθÝτηση του στπιχÞματος εßναι αδýνατη λüγω των κανüνων
 • η αγορÜ Ýχει ανασταλεß

Παραδεßγματα σφαλμÜτων κατÜ το Üνοιγμα στοιχημÜτων στην CopyBet:

 • μη επαρκÞ κεφÜλαια στο CopyBet Wallet για την επÝκταση της συνδρομÞς
 • υπÝρβαση του ορßου απωλειþν
 • η αγορÜ παραβλÝφτηκε, το πρþτο στοßχημα δεν μπÞκε στην αγορÜ
 • δεν υπÜρχει αρκετÞ ρευστüτητα στην αγορÜ για το Üνοιγμα στοιχÞματος
 • παρÜβλεψη εξαργυρωμÝνου στοιχÞματος (το σýστημα αντιγραφÞς δεν Þταν δυνατüν να καθορßσει τις παραμÝτρους νÝου στοιχÞματος Þ απαιτεßται μη εξαργýρωση)
 • δεν υπÜρχουν πληροφορßες για την αγορÜ þστε να ανοιχτεß στοßχημα
3.4 ΜΠΟΝΟΥΣ

3.4.1 Τα κεφάλαια από μπόνους που μεταφέρονται σε CopyBet προφίλ επιτρέπουν στους χρήστες να πληρώνουν για συνδρομές σε παρόχους στην πλατφόρμα.

3.4.2 Σε περίπτωση που υπάρχουν κεφάλαια μπόνους σε CopyBet προφίλ, αναλώνονται μόνο αφότου αναλωθούν τα κεφάλαια του πελάτη.

4. CopyBet εικονικός λογαριασμός

4.1. O πελάτης μπορεί να διατηρεί μόνο έναν εικονικό λογαριασμό.

4.2. Ο εικονικός λογαριασμός δεν μπορεί να συνδεθεί με πρακτορείο στοιχημάτων.

4.3. Ο CopyBet εικονικός λογαριασμός δεν μπορεί να έχει συνδρομητές – δεν μπορεί να λειτουργήσει ως λογαριασμός παρόχου και δεν εμφανίζεται στη Βαθμολογία.

4.4. Διαδικασία αντιγραφής στοιχημάτων σε εικονικούς λογαριασμούς:

4.4.1. Η διαδικασία αντιγραφής στοιχημάτων στους εικονικούς λογαριασμούς είναι ίδια με των κανονικών, εκτός από το σύστημα πληρωμών.

4.4.2. Ο συνδρομητής χρησιμοποιεί εικονικά χρήματα για την τοποθέτηση στοιχημάτων.

4.4.3. Η προμήθεια για την αντιγραφή καταβάλλεται από τον συνδρομητή χρησιμοποιώντας πραγματικά χρήματα από το CopyBet wallet του.

4.4.4. Η προμήθεια καταβάλλεται βάσει δύο διαφορετικών πλάνων ανάλογα με τον τύπο συνδρομής που καθορίζεται από τον Πάροχο.

5. ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ

5.1. Η βαθμολογία είναι το κύριο εργαλείο της πλατφόρμας CopyBet. Περιλαμβάνει κάποιες στατιστικές παραμέτρους, οι οποίες υπολογίζονται βάσει του ιστορικού κάθε CopyBet προφίλ, συμπεριλαμβανομένης της κατάταξης στη βαθμολογία, η οποία υπολογίζεται με βάση το ποσοστό κέρδους του λογαριασμού σε μια χρονική περίοδο.

Η βαθμολογία εμφανίζεται σε 4 περιόδους: ανά μέρα, ανά εβδομάδα, ανά μήνα και καθόλη τη διάρκεια ζωής του CopyBet προφίλ.

5.2. Η βαθμολογία έχει μια σειρά φίλτρων και βοηθά τους χρήστες να βρουν Παρόχους βάσει των εξής παραμέτρων:

 • ψευδώνυμο
 • χώρα
 • ενεργές ημέρες
 • μέσο ποντάρισμα
 • μέσος συντελεστής
 • κερδοφορία
 • καλύτερο αγώνισμα
 • στοιχήματα
 • συνδρομητές

5.3. Στη βαθμολογία εμφανίζονται μόνο τα CopyBet προφίλ που πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

 • το CopyBet προφίλ είναι συνδεδεμένο με ενεργό λογαριασμό στο ανταλλακτήριο της BetBair που διαθέτει τουλάχιστον το απαιτούμενο υπόλοιπο (η προεπιλεγμένη τιμή είναι τα 10 USD). Το CopyBet προφίλ εμπίπτει εκτός βαθμολογίας μόνο μια φορά τη μέρα (στις 12:00 πμ GMT). Το CopyBet προφίλ εμπίπτει στη βαθμολογία αμέσως μετά την πραγματοποίηση κατάθεσης σε αυτό.
 • το CopyBet προφίλ έχει τουλάχιστον ένα κλεισμένο στοίχημα σε μια περίοδο.

5.4 Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει το CopyBet προφίλ ενός πελάτη από τις βαθμολογίες χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση ή αιτία.

6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ)

6.1 Η προμÞθεια

6.1.1 Η προμήθεια καταβάλλεται μόνο σε πάροχο στοιχήματος (όχι σε αρχικό πάροχο), σε συνεργάτη και στο σύστημα της CopyBet.

6.1.2 Συντελεστές προμήθειας: 70% στον πάροχο, 30% στην CopyBet.

30% από το μερίδιο της προμήθειας της CopyBet καταβάλλεται σε συνεργάτη, εάν υπάρχει.

6.1.3 Η προμήθεια καταβάλλεται σύμφωνα με δύο διαφορετικα πλάνα ανάλογα με τον τύπο συνδρομής που καθορίζει ο πάροχος.

6.1.4 Η προμήθεια είναι πάγια και καθορίζεται από τον πάροχο στη σελίδα «Οι συνδρομητές» μου.

6.2 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΛΑΝΟ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ «ΒΑΣΕΙ ΠΕΡΙΟΔΟΥ»

6.2.1 Η προμήθεια υπολογίζεται βάσει περιόδων (1,2 ή 4 εβδομάδων).

6.2.2 Η προμήθεια που πρέπει να καταβληθεί στον πάροχο δεσμεύεται στον λογαριασμό του συνδρομητή και μεταφέρεται στον πάροχο στη λήξη της περιόδου (εκτός των περιόδων κατά τις οποίες δεν αντιγράφηκε ούτε ένα στοίχημα - σε αυτήν την περίπτωση η προμήθεια δεν καταβάλλεται).

6.2.3 Η προμήθεια για τις περιόδους που δεν έχουν ξεκινήσει ακόμη ή για την τρέχουσα περίοδο κατά την οποία δεν έχει αντιγραφεί ούτε ένα στοίχημα δεν δεσμεύεται στο CopyBet προφίλ του συνδρομητή.

6.2.4 Η συνδρομή ξεκινά όταν η υπηρεσία λάβει την εντολή για την έναρξη της συνδρομής και διαρκεί για 1 ολόκληρη περίοδο.

6.3 ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΛΑΝΟ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ «ΒΑΣΕΙ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ»

6.3.1 Η προμήθεια καταβάλλεται για ένα συγκεκριμένο αγώνισμα που αντιγράφει ο συνδρομητής από τον πάροχο.

6.3.1 Η προμήθεια μεταφέρεται στον πάροχο μετά τη λήξη του αγωνίσματος. Η προμήθεια συνεργάτη υπολογίζεται και μεταφέρεται αφότου ο πάροχος λάβει την προμήθειά του για ένα αγώνισμα.

6.4 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΕ ΠΑΡΟΧΟ / ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ:

Η προμήθεια καταβάλλεται στον πάροχο και τον συνεργάτη μετά τη λήξη της περιόδου συνδρομής ή του αγωνίσματος.

Σε περίπτωση που ένας συνδρομητής έχει αντιρρήσεις όσον αφορά τους υπολογισμούς και τις πληρωμές, έχει το δικαίωμα να υποβάλει επίσημο αίτημα στην εταιρεία, το οποίο θα επεξεργαστεί από το Τμήμα πληρωμών εντός 72 ωρών από τον χρόνο μεταφοράς των κεφαλαίων.

6.4.1 Υπολογισμοί σύμφωνα με το πλάνο συνδρομής «Βάσει περιόδου».

Όταν η περίοδος συνδρομής λήξει, η συνδρομή επεκτείνεται αυτόματα (η επιλογή αυτή είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή). Εάν αυτό δεν γίνεται για κάποιους λόγους (πχ ανεπαρκή κεφάλαια στο wallet του συνδρομητή), η συνδρομή αναστέλλεται.

H επανέναρξη της συνδρομής δεν αλλάζει την περίοδο υπολογισμού (ξεκινά πάραυτα με τον χρόνο έναρξης της συνδρομής).

EξαιρÝσεις

 • üταν μια συνδρομÞ που επεκτÜθηκε διακοπεß λüγω Ýλλειψης κεφαλαßων. Σε αυτÞν την περßπτωση, ο πελÜτης ακυρþνει τη συνδρομÞ του και στη συνÝχεια εγγρÜφεται και πÜλι στον ΠÜροχο (η περßοδος ξεκινÜ πÜλι απü την αρχÞ).
 • η επανÝναρξη συνδρομÞς η οποßα εßχε διακοπεß προσωρινÜ λüγω της επιβολÞς δυσμενÝστερων üρων απü τον ΠÜροχο.
 • η επανÝναρξη μιας συνδρομÞς η περßοδος της οποßας Ýχει Þδη παρÝλθει.

ΕÜν δεν Ýχει γßνει αντιγραφÞ στοιχÞματος κατÜ τη διÜρκεια της περιüδου, οι πληρωμÝς των συνδρομþν επιστρÝφονται.

6.5 ΜεταβολÞ των üρων συνδρομÞς απü τον ΠÜροχο

6.5.1 Σε περßπτωση που ο ΠÜροχος αλλÜξει τους üρους της συνδρομÞς προς το χειρüτερο (αυξÞσει την τιμÞ), οι ΣυνδρομητÝς ειδοποιοýνται με e-mail και η επιλογÞ αυτüματης ανανÝωσης της συνδρομÞς απενεργοποιεßται.

7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

7.1 ΚÜθε χρÞστης γßνεται αυτüματα ΣυνεργÜτης. ΛαμβÜνει Ýναν μοναδικü κωδικü ΣυνεργÜτη ο οποßος σημειþνεται σε üλο το διαφημιστικü υλικü. ¸νας χρÞστης λαμβÜνει προμÞθεια συνεργÜτη εÜν κÜποιος νÝος πελÜτης χρησιμοποιÞσει τον σýνδεσμο συνεργÜτη του για να επισκεφτεß τη σελßδα, εγγραφεß στο σýστημα και ξεκινÞσει να αντιγρÜφει στοιχÞματα.

7.2 Η προμήθεια συνεργάτη καταβάλλεται στους πελάτες της CopyBet που προσδιορίζονται ως «Συνεργάτης» για τους πελάτες που προσέλκυσαν. Σε περίπτωση που ένας «Συνεργάτης» δεν προσδιορίζεται στο προφίλ ενός πελάτη, η προμήθεια συνεργάτη δεν καταβάλλεται.

7.3 Ο ΣυνεργÜτης λαμβÜνει 30% επß του κÝρδους της πλατφüρμας.

7.4 Η προμÞθεια χρεþνεται και καταβÜλλεται σε USD.

7.5 Το ποσό της προμήθειας είναι πάγιο και καθορίζεται από τον πάροχο στη σελίδα «Οι συνδρομές μου». Η προμήθεια χρεώνεται για μια περίοδο (1, 2 ή 4 εβδομάδων) ή για ένα αγώνισμα. Ο πάροχος / συνεργάτης λαμβάνει το μερίδιο που του αντιστοιχεί από την προμήθεια.

7.6 Η προμÞθεια εßναι σταθερÞ και καθορßζεται απü τον ΠÜροχο εντüς συγκεκριμÝνου εýρους. Ο ΣυνδρομητÞς καταβÜλλει αυτÞν την προμÞθεια για μßα περßοδο. Ο ΠÜροχος / ΣυνεργÜτης λαμβÜνει το μερßδιο που του αναλογεß απü την προμÞθεια.

8. ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ

8.1 ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ

8.1.1 ¼ταν Ýνας χρÞστης εγγρÜφεται στην CopyBet ως συνδρομητÞς, ο χρÞστης αυτüς αναγνωρßζει üτι αποδÝχεται Üνευ üρων τους παρüντες ¼ρους ΧρÞσης της CopyBet.

8.1.2 Ο συνδρομητÞς αποδÝχεται το γεγονüς üτι οι προηγοýμενες αποδüσεις του Παρüχου δεν εγγυþνται μελλοντικÝς επιτυχßες.

8.1.3 Ο ΣυνδρομητÞς συμφωνεß üτι ο ΠÜροχος μπορεß να χρησιμοποιÞσει οποιοδÞποτε σýστημα Þ στρατηγικÞ κατÜ την τοποθÝτηση των στοιχημÜτων του.

8.1.4 Ο συνδρομητής αναλαμβάνει την ευθύνη της ύπαρξης επαρκών κεφαλαίων στον λογαριασμό του στο ανταλλακτήριο της Betfair για την εκτέλεση εντολών, άσχετα με το εάν αυτές αντιγράφηκαν, ανοίχτηκαν από τον ίδιο ή με αυτόματο τρόπο.

8.2 ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΧΟΥ

8.2.1 ¼ταν Ýνας χρÞστης εγγρÜφεται στην CopyBet ως πÜροχος, ο χρÞστης αυτüς αναγνωρßζει üτι αποδÝχεται Üνευ üρων τους παρüντες ¼ρους ΧρÞσης της CopyBet.

8.2.2 Ο ΠÜροχος αποδÝχεται το γεγονüς üτι η Üγνοια Þ η εσφαλμÝνη κατανüηση αυτþν των ¼ρων χρÞσης δεν αποτελεß δικαιολογßα για την ÝκθεσÞ του στον κßνδυνο οýτε αναιρεß την υπαιτιüτητÜ του για τα οικονομικÜ αποτελÝσματα των επιδοσεþν του.

8.2.3 Ο πάροχος αποδέχεται το γεγονός ότι ένας συνδρομητής μπορεί να ανοίξει, να κλείσει και να τροποποιήσει στοιχήματα στο CopyBet προφίλ του, είτε αυτά αντιγράφηκαν από το CopyBet προφίλ ενός παρόχου είτε τοποθετήθηκαν από τον ίδιο τον συνδρομητή για δικό του λογαριασμό.

8.2.4 O πάροχος αναγνωρίζει το γεγονός ότι σε περίπτωση που η CopyBet τον θεωρήσει ύποπτο απάτης, η CopyBet διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλει περιορισμούς στις λειτουργίες κατάθεσης/ανάληψης του παρόχου μονομερώς, καθώς και να τον αποκλείσει από τη Βαθμολογία μέχρι την αποσαφήνιση όλων των σχετικών περιστατικών.

8.3 ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

8.3.1 Η Εταιρεßα υποχρεοýται να παρÝχει στους χρÞστες της πλατφüρμας CopyBet μια πλÞρη σειρÜ υπηρεσιþν σýμφωνα με αυτοýς τους ¼ρους χρÞσης. Η εταιρεßα ευθýνεται για την ορθÞ λειτουργßα του τεχνικοý εξοπλισμοý σýμφωνα με τους παρüντες ¼ρους χρÞσης.

8.3.2 Η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη απέναντι στους συμμετέχοντες της CopyBet για απολεσθέντα κέρδη ή για απώλειες που μπορεί να προκύψουν άμεσα ή έμμεσα από την εκτέλεση ή τη μη εκτέλεση ενεργειών στα CopyBet προφίλ των συνδρομητών ή των παρόχων.

8.3.3 Η Εταιρεßα δεν φÝρει ευθýνη απÝναντι στους χρÞστες της CopyBet για απολεσθÝντα κÝρδη Þ για απþλειες που προÝκυψαν Üμεσα Þ Ýμμεσα απü Üγνοια των κανονιστικþν εγγρÜφων Þ/και των üρων συνεργασßας.

8.3.4 Η εταιρεßα δεν αξιολογεß τους Παρüχους ως προς τα προσüντα τους σε κανÝνα στÜδιο της δραστηριüτητÜς τους και δεν φÝρει ευθýνη Ýναντι των Συνδρομητþν για τυχüν απωλεσθÝντα κÝρδη Þ για απþλειες που ενδεχομÝνως προκýψουν απü τη δραστηριüτητÜ τους.

8.3.5 Η Εταιρεßα δεν φÝρει ευθýνη για τα εξÞς:

α) τον κßνδυνο της εκ προμελÝτης Þ απροσχεδßαστης μη τÞρησης των συμφερüντων των συνδρομητþν εκ μÝρους του παρüχου. Στην περßπτωση αυτÞ οι ΣυνδρομητÝς αναλαμβÜνουν üλους τους κινδýνους.

β) τον κßνδυνο κατÜχρησης των κεφαλαßων των συνδρομητþν απü τους παρüχους. Στην περßπτωση αυτÞ üλους τους κινδýνους τους επωμßζεται ο συνδρομητÞς.

γ) απώλεια πρόσβασης του παρόχου στο CopyBet προφίλ του, καθώς και της πρόσβασης τρίτων σε αυτό το CopyBet προφίλ. Στην περίπτωση αυτή, όλους τους πιθανούς κινδύνους τους επωμίζεται ο Πάροχος.

δ) απώλεια πρόσβασης του Συνδρομητή στο CopyBet προφίλ του, καθώς και της πρόσβασης τρίτων σε αυτό το CopyBet προφίλ. Στην περίπτωση αυτή, όλους τους πιθανούς κινδύνους τους επωμίζεται ο συνδρομητής.

ε) τον κßνδυνο απρüβλεπτων καθυστερÞσεων κατÜ την ανÜληψη χρημÜτων απü το Wallet και την κατÜθεση κεφαλαßων σε αυτü.

στ) τον κßνδυνο τεχνικÞς δυσλειτουργßας δεν μπορεß να τον επωμιστεß η εταιρεßα εÜν προκληθεß απü τους αντισυμβαλλομÝνους της Εταιρεßας Þ Üλλα πρüσωπα που δεν ανÞκουν στο προσωπικü της Εταιρεßας.

ζ) τον κßνδυνο απωλειþν κατÜ τη διÜρκεια εργασιþν συντÞρησης στους διακομιστÝς της εταιρεßας, τον οποßο επωμßζονται ο ΠÜροχος Þ οι ΣυνδρομητÝς.

9. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

9.1 Σε περßπτωση που κÜποιος χρÞστης της CopyBet δεν εßναι ικανοποιημÝνος με οποιαδÞποτε πλευρÜ της παροχÞς των υπηρεσιþν μας, Ýχει το δικαßωμα να μας υποβÜλλει τους ισχυρισμοýς του στην ηλεκτρονικÞ διεýθυνση - info@copybet.com.

9.2 ΚατÜ την υποβολÞ των ισχυρισμþν του, ο πελÜτης θα πρÝπει να αναφÝρει τη ρÞτρα των παρüντων ¼ρων η οποßα κατÜ τη γνþμη του Ýχει παραβιαστεß απü πλευρÜς της Εταιρεßας.

9.3 Οι ισχυρισμοß του πελÜτη θα επεξεργαστοýν και ληφθεß επ’ αυτþν απüφαση βÜσει των παρüντων ¼ρων, σε διÜστημα 7 ημερþν.

10. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ COPYBET

10.1  Αυτοί οι όροι χρήσης τίθενται σε ισχύ από τη στιγμή που ο πελάτης ανοίγει CopyBet προφίλ. 

10.2 Σε περßπτωση αντιφÜσεων μεταξý των Üρθρων των παρüντων ¼ρων ΧρÞσης και οποιουδÞποτε Üλλου κανονιστικοý εγγρÜφου της Εταιρεßας, τα Üρθρα του παρüντος εγγρÜφου θεωροýνται üτι υπερισχýουν των Üρθρων Üλλων κανονιστικþν εγγρÜφων.

10.3 Η CopyBet εßναι ιδιüκτητο σýστημα της εταιρεßας. Οι μÝθοδοι υπολογισμþν και οι üροι μπορεß να διαφÝρουν απü αυτοýς που χρησιμοποιοýνται σε Üλλες παρüμοιες υπηρεσßες.

10.4 Αυτοß οι ¼ροι χρÞσης μποροýν να τροποποιηθοýν Þ/και να συμπληρωθοýν απü την εταιρεßα κατÜ την απüλυτη κρßση της, χωρßς προηγοýμενη ειδοποßηση. Η τρÝχουσα Ýκδοση των ¼ρων εßναι αναρτημÝνη στο διαδßκτυο στη διεýθυνση https://www.copybet.com/terms-of-use/. Η εταιρεßα συνιστÜ στους πελÜτες της να ανατρÝχουν σε αυτοýς τους üρους ανÜ τακτÜ χρονικÜ διαστÞματα και να ελÝγχουν για τυχüν τροποποιÞσεις Þ/και αλλαγÝς. Αν ο πελÜτης συνεχßζει να χρησιμοποιεß την CopyBet μετÜ την προσθÞκη αλλαγþν Þ/και τροποποιÞσεων σε αυτοýς τους üρους, συνεπÜγεται üτι αποδÝχεται και συμφωνεß με το περιεχüμενο αυτþν των τροποποιÞσεων Þ/και αλλαγþν.Η Εταιρεßα συνιστÜ στους πελÜτες της να ελÝγχουν τακτικÜ τους üρους αυτþν των ¼ρων ΧρÞσης προκειμÝνου να ενημερþνονται για τυχüν αλλαγÝς Þ / και προσθÞκες.

11. ΠΟΛΤΙΚΕΣ ΚYC ΚΑΙ AML

11.1 H διαδικασία ταυτοποίησης του πελάτη (KYC) διενεργείται απο την πλευρά της πλατφόρμας CopyBet. Ο πελάτης δεν θα είναι σε θέση να χρησιμοποιεί την πλατφόρμα και να καταθέσει κεφάλαια στον CopyBet λογαριασμό του εωσότου επαληθεύσει την ταυτότητά του και τη διεύθυνση κατοικίας του.

11.2 Η πολιτική κατά της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (AML) είναι ένα εσωτερικό έγγραφο της εταιρείας, το οποίο περιγράφει τις διαδικασίες ελέγχου για τον πελάτη όταν εκτελεί εργασίες υπολοίπου στο CopyBet προφίλ του. Το έγγραφο μπορεί να αποσταλεί σε όλους τους ενδιαφερόμενους συνεργάτες της εταιρείας κατόπιν αιτήματος.

H ιστοσελίδα τελεί υπό την ιδιοκτησία και διαχείριση της CopyBet UK Ltd. H CopyBet UK είναι αδειοδοτημένη από τη Bρεττανική Επιτροπή Τυχερών Παιγνίων, με άδεια λειτουργίας υπ' αρ. 000-053774-N-330744-002. H εγγεγραμμένη διεύθυνση της εταιρείας είναι 3rd Floor, 120 Baker Street, London W1U 6TU. Η επαγγελματική διεύθυνση της εταιρείας είναι Office 116, N.1 Royal Exchange, London, EC3V 3DG.