Όροι επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

 

Η σελίδα αυτή περιγράφει τις κύριες πτυχές του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (GDPR) και εξηγεί τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των πελατών και της CopyBet Ltd.

Η Εταιρεία σέβεται το προσωπικό σας απόρρητο και είναι αποφασισμένη να προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα. Σκοπός του παρόντος εγγράφου είναι να σας πληροφορήσει σχετικά με το πώς φροντίζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας και εγγράφεστε στις υπηρεσίες μας και τα δικαιώματά σας στο προσωπικό σας απόρρητο όσον αφορά το πώς σας προστατεύει ο νόμος για την προστασία των δεδομένων.

Είναι σημαντικό να διαβάσετε αυτό το έγγραφο ώστε να έχετε πλήρη γνώση του πώς και του γιατί χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας.
Η Εταιρεία έχει τον έλεγχο και είναι υπεύθυνη όσον αφορά τα προσωπικά σας δεδομένα. Για κάθε ζήτημα σχετικό με δεδομένα επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων μας στο dpo@copybet.com.

Η ιστοσελίδα μας μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς ιστοσελίδες τρίτων. Πατώντας σε αυτούς τους συνδέσμους ενδέχεται να επιτρέπετε σε τρίτους να συλλέγουν δεδομένα σχετικά με εσάς. Δεν ελέγχουμε αυτές τις ιστοσελίδες τρίτων και δεν ευθυνόμαστε για τις δηλώσεις τους περί απορρήτου. Όταν φεύγετε από την ιστοσελίδα μας, σας συνιστούμε να διαβάζετε την ειδοποίηση περί απορρήτου κάθε ιστοσελίδας που επισκέπτεστε.

Τα προσωπικά σας δεδομένα θα συλλέγονται σύμφωνα με την τρέχουσα νομοθεσία και ο κύριος σκοπός της συλλογής αυτών των πληροφοριών είναι η εκπλήρωση απαιτήσεων νομικού χαρακτήρα.

Εάν τα προσωπικά σας δεδομένα χρησιμοποιηθούν για άλλον σκοπό ή σκοπούς, θα σας ζητηθεί η συναίνεσή σας. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι σε περίπτωση που χρειαστεί να παράσχετε τα  προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών, καθώς και στην ανάγκη εμπλοκής τρίτων για την παροχή υπηρεσιών προς την επίτευξη των παραπάνω σκοπών, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβιβάσει τις λειτουργίες και τις εξουσίες της σε άλλο άτομο. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αποκαλύπτει προσωπικά δεδομένα  κατά τον απαιτούμενο όγκο και για τους παραπάνω σκοπούς σε τρίτους, σε αντιπροσώπους τους και σε άλλα άτομα εξουσιοδοτημένα από αυτούς, καθώς και να τους παρέχει τα σχετικά έγγραφα που περιέχουν αυτές τις πληροφορίες.

Η Εταιρεία δεν μεταφέρει δεδομένα εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

Η Εταιρεία θα συλλέγει τα εξής δεδομένα:
  • τα στοιχεία εγγραφής που δηλώσατε στην αίτησή σας και σε άλλα έγγραφα: email, στοιχεία πληρωμών κλπ.
  • πληροφορίες για συμφωνίες με CopyBet συνεργάτες και εμάς και για κοινοποιούμενα δεδομένα σας: Υπόλοιπα CopyBet προφίλ και απαντήσεις σε ερωτήσεις:
  • στοιχεία για προειδοποιήσεις, ενημερώσεις, νέα και συνδρομές
  • άλλες πληροφορίες σχετικές με το πρόσωπό μου αν αυτό απαιτείται από τον νόμο.

COOKIES

Μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας έτσι, ώστε να απορρίπτει όλα ή μερικά αρχεία cookies ή να σας προειδοποιεί όταν οι ιστοσελίδες ορίζουν ή έχουν πρόσβαση σε αρχεία cookies. Εάν απενεργοποιήσετε ή απορρίψετε τα cookies, παρακαλούμε σημειώστε ότι μερικά τμήματα της ιστοσελίδας μας ενδέχεται να μην είναι προσπελάσιμα ή να μη λειτουργούν σωστά. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιούμε, παρακαλούμε ανατρέξτε στην Πολιτική απορρήτου μας.

Η Εταιρεία μπορεί να εκτελεί τις εξής λειτουργίες / σειρά λειτουργιών με τα προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο, είτε με αυτοματοποιημένα ή με μη αυτοματοποιημένα μέσα: συλλογή, καταγραφή, οργάνωση, διάρθρωση, φύλαξη, προσαρμογή ή μετατροπή, ανάκτηση,  συμβουλευτική, χρήση, αποκάλυψη μέσω διαβίβασης, διάδοση ή με άλλο τρόπο διάθεση,  ευθυγράμμιση ή συνδυασμό, περιορισμό, διαγραφή ή καταστροφή.

Τα δεδομένα σας υπόκεινται σε επεξεργασία σύμφωνα με τις εξής αρχές:

(α) επεξεργασία με νόμιμο, δίκαιο και διαφανή τρόπο σε σχέση με το υποκείμενο των δεδομένων («νομιμότητα, δικαιοσύνη και διαφάνεια ») 

(β) συλλέγονται για καθορισμένους, σαφείς και νόμιμους σκοπούς και δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία με τρόπο που δεν συνάδει με τους σκοπούς αυτούς · περαιτέρω επεξεργασία για λόγους αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, για επιστημονικούς ή σκοπούς ιστορικής έρευνας καθώς και για στατιστικούς σκοπούς δεν θεωρείται ότι δεν συνάδει με τους αρχικούς σκοπούς («περιορισμός του σκοπού»).

(γ) επαρκή, σχετική και περιορισμένη σε ό, τι είναι απαραίτητο σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους υπόκεινται σε επεξεργασία («ελαχιστοποίηση των δεδομένων») ·

(δ) ακριβή και, όπου χρειάζεται, επικαιροποιημένη · πρέπει να λαμβάνεται κάθε εύλογο μέτρο ώστε να εξασφαλίζεται ότι τα προσωπικά δεδομένα που είναι ανακριβή, λαμβανομένων υπόψη των σκοπών για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία, διαγράφονται ή διορθώνονται χωρίς καθυστέρηση («ακρίβεια») ·

(ε) διατηρούνται σε μορφή που επιτρέπει την αναγνώριση των υποκειμένων των δεδομένων για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το διάστημα που είναι αναγκαίο για τους σκοπούς για τους οποίους τα προσωπικά δεδομένα υπόκεινται σε επεξεργασία («περιορισμός φύλαξης») ·

(στ) υπόκεινται σε επεξεργασία με τρόπο που εξασφαλίζει την κατάλληλη ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας κατά της μη εξουσιοδοτημένης ή παράνομης επεξεργασίας και κατά της τυχαίας απώλειας, καταστροφής ή βλάβης, χρησιμοποιώντας κατάλληλα τεχνικά ή οργανωτικά μέτρα («ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα»).

Ο κανονισμός GDPR συμπεριλαμβάνει τα εξής δικαιώματα για τους πελάτες: το δικαίωμα για ενημέρωση, το δικαίωμα πρόσβασης, το δικαίωμα για διόρθωση, το δικαίωμα διαγραφής, το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, το δικαίωμα φορητότητας δεομένων, το δικαίωμα ένστασης, το δικαίωμα μη υποβολής σε αυτοματοποιημένη διαδικασία λήψης αποφάσεων συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης προφίλ.

Όσον αφορά τα δικαιώματα του Πελάτη, η Εταιρεία σας ενημερώνει ότι είστε σε θέση να ασκήσετε τα παραπάνω αναφερόμενα δικαιώματα εάν αυτό δεν έρχεται σε αντίθεση με τις νομικές απαιτήσεις σε σχέση με τους νόμους για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, με  υποχρεώσεις τήρησης αρχείων της εταιρείας κλπ.

Η Εταιρεία εφαρμόζει τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για την αποφυγή της τυχαίας απώλειας των προσωπικών σας δεδομένων καθώς και τη χρήση τους ή την πρόσβαση σε αυτά με μη εξουσιοδοτημένο τρόπο, τη μετατροπή ή την αποκάλυψή τους. Επιπλέον, η Εταιρεία περιορίζει την πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα στους υπαλλήλους και στους τρίτους που απαιτούν πρόσβαση σε περιορισμένα δεδομένα πελατών. Θα επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες μας και υπόκεινται σε καθήκον εμπιστευτικότητας. Η Εταιρεία έχει θεσπίσει διαδικασίες για την αντιμετώπιση οποιασδήποτε υποψίας παραβιάσεων προσωπικών δεδομένων και θα σας ειδοποιήσει εσάς και κάθε αρμόδιο φορέα σχετικά με μια παραβίαση όπου είμαστε υποχρεωμένοι από τον νόμο να το πράξουμε.

Για την άσκηση όλων των σχετικών δικαιωμάτων, για ερωτήματα ή παράπονα σχετικά με οποιοδήποτε θέμα προστασίας δεδομένων ανάμεσα σε εσάς και την Εταιρεία, παρακαλούμε επικοινωνήστε πρώτα με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων μας στο dpo@copybet.com.

Η ιστοσελίδα λειτουργεί υπό την CBLGate LTD (η CBLGate LTD ανήκει στην CopyBet Ltd). Η διεύθυνση της εταιρείας είναι Χριστάκη Κράνου 46, γραφείο 2, Γερμασόγεια, Λεμεσός, Κύπρος, 4042.